Swami Public Ltd Still Photos

Chinmay Mandlekar as Swami
  • Movie : Swami Public Ltd.’
  • Produced By : Poonam Shende
  • Written & Directed By : Ganjendra Ahire
  • Starring : Vikram Gokhale, Vinay Apte, Subodh Bhave, Chinmay Mandlekar, Neena Kulkarni, Milind Shinde, Savita Malpekar, Mukta Patwardhan, Bharat GaneshPure, Vinod Khedkar, Vinod Satav, Saunskruti Kher
  • Release Date : 28th Novembar 2014

Swami Public Ltd. Marathi Movie Poster / Still Photos