Mokala Shwaas Marathi movie Cast, Story, Photos

Mokala Shwaas Marathi movie Cast, Story, Photos

Mokala Shwaas marathi Movie Poster
Mokala Shwaas marathi Movie

Movie : Mokala Shwaas
Producer : Bhausahe Bhoer, Rajesh Kumar Sakala
Director : Kanchan Adhikari
Banner : Manasi Movies
Cast : Sharad Ponkshe,Prateeksha Lonkar, Mohan Joshi, Sushant Shelar, Mrunmayee Deshpande, Neha Gadre, Aishwarya Tupe, Joti Subhash.
Music : Milind Ingale
Cammera : Shekhar Anna Ayar

Movie Trailer -

Mokala Shwaas marathi Movie Poster

Tags:

mokla shwas cast, mokala shwas cast, mokala soseas marathi move song, mokala shwas video, Mokala shwas star casting, mokala shwas star cast, Mokala shwas marathi movie actress, mokala shwas marathi film acetress, mokala shwas, shwas marathi songs of marathi movie balkadu,

SIMILAR ARTICLES

Baji Marathi movie

Balkadu Upcoming Marathi Movie

Classmates Marathi Movie